Bestyrelse og vedtægter 

Formand: Ronni Kluk, 60225244, ronni@ballerupesport.dk

Næstformand: Mads Ward

Kasserer: Mathias Nielsen, kasserer@ballerupesport.dk

Menigt medlem: Morten Lunow

Menigt medlem: William Vergo

Suppleant: Michael Jørgensen
Vedtægter 

 

§1 Foreningens navn
§1 Ballerup Esport. Foreningen har herudover tilknyttet navnet Pandattack til brug ved deltagelse i turneringer.

§2 Foreningens hjemsted
§2 Egebjerg i Ballerup, samt herudover på andre udvalgte lokationer i og omkring Ballerup Kommune.

§3 Foreningens formål
§3 Foreningens formål er at skabe, udbrede og fremme interessen for e-sport ved at skabe rammer for et fællesskab, såvel e-sportsligt som kulturelt. Dette sker ved at samle alle medlemmer under de bedst mulige forhold til udøvelse af e-sport, i hendhold til foreningens værdisæt.

§4 Medlemskab
4.1 Alle, der går ind for foreningens formål, kan blive medlem. Man er medlem af foreningen, når kontingentet er betalt eller såfremt man bidrager til foreningens overordnede udvikling.
4.2 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der arbejder imod foreningen. Det ekskluderede medlem kan skriftligt forlange, at eksklusionen bliver prøvet på førstkommende generalforsamling.

§5 Generalforsamlingen
5.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed
5.2 Bestyrelsen indkalder med minimum 1 måneds varsel alle medlemmer til den årlige generalforsamling. Generalforsamling afholdes inden udgangen af oktober
5.3 Forslag til dagsordenen sendes til formanden senest 14 dage før og endelig dagsorden med bilag offentliggøres 8 dage før.
5.4 Stemmeret Alle fremmødte medlemmer har stemmeret
5.5 Alle, der er fyldt 16 år, kan vælges til bestyrelsen – dog skal formand og kasserer være fyldt 18 år.
5.6 Alle afgørelser vedtages med simpelt flertal – dog skal vedtægtsændringer besluttes med 2/3 flertal. Alle afstemninger afgøres ved håndsoprækning. Dog skal der være skriftlig afstemning, hvis 3 medlemmer på generalforsamlingen ønsker det samt ved alle kampvalg.
5.7 Generalforsamlingens dagsorden :
• Valg af dirigent og stemmetællere
• Bestyrelsens beretning
• Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
• Indkomne forslag
• Forslag til handlingsplan og budget
• Valg af bestyrelse og suppleant
• Valg af revisor
• Evt.

§6 Ekstraordinær generalforsamling
6.1 Et flertal i bestyrelsen kan indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, og bestyrelsen skal indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, når mindst 10 % af medlemmerne ønsker det.
6.2 Indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling skal ske senest 14 dage efter modtagelsen af begæringen. Med indkaldelsen sendes den endelige dagsorden. Varsling som ved den ordinære generalforsamling.

§7 Bestyrelsen
7.1 Bestyrelsen står for den daglige ledelse af foreningen mellem de årlige generalforsamlinger.
7.2 Bestyrelsen består af mindst 5 medlemmer der efter generalforsamlingen fordeler posterne mellem sig, med minimum en formand og en kasserer. I tilfælde at stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt.
7.3 Bestyrelsen vælges for 2 år og kan genvælges. Formand og kasserer vælges i lige år, og øvrige bestyrelsesmedlemmer i ulige år.
7.4 Det er muligt at vælge suppleanter til bestyrelsen. Hvis et bestyrelsesmedlem forlader bestyrelsen i valgperioden, indtræder suppleanten i stedet og bestyrelsen fordeler posterne mellem sig på ny.
7.5 Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper efter behov.

§8 Regnskab/økonomi
8.1 Regnskabsåret opgøres for perioden er 1/1 – 31/12).
8.2 Regnskabet føres af kassereren og skal indeholde oversigt over indtægter og udgifter samt en status.
8.3 Regnskabet forelægges bestyrelsen løbende samt tilses og revideres af den af generalforsamlingen valgte revisor.

§9 Aftaleret
9.1 Formanden og næstformand i fællesskab har ret til at indgå aftaler på foreningens vegne. Bestyrelsen kan uddelegere aftaleretten til enkelte bestyrelsesmedlemmer eller nedsatte arbejdsgrupper. Ved køb eller salg af fast ejendom skal hele bestyrelsen underskrive aftalen.
9.2 Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§10 Vedtægtsændringer
§10 Ændringer af vedtægterne kan vedtages på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, når forslaget er indsendt til tiden og mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for forslaget.

§11 Opløsning af foreningen
11.1 Foreningen kan opløses med 3/4 flertal af de fremmødte på to generalforsamlinger, som holdes med mindst en måneds mellemrum.
11.2 I tilfælde af opløsning gives foreningens formue til almennyttige formål - som besluttes på den opløsende generalforsamling, efter at eventuelle kreditorer er blevet afregnet.


Vedtaget på den generalforsamling af 23/10-2023.